Schwäbische Sprüche
Aus ema Besastiel ka'sch net guat a Flöt schnitza.
A schwarze Kuah geit au'weiße Milch.
Au'an guater Boom brengt o' gleiches Obst.
A Fiedla voll Schläg hòt noh koim g'schadet.
Zom Freßsack wird koiner gebora, aber uffzoga.
Wer nix g'lernt hòt , ka' au'nix vrgesse.
Alt ond grau därfsch werda,aber net frech !
Wer en dr Jugend net tobt,tobt em Alter.
De Alte sagt mr net älles, ond de Jonge braucht net älles wissa.
A wa,mr isch bloß oimol jong !
Wer en dr Jugend z'viel fährt, muaß em Alter laufa.
De eigene Leut' ka' mr sich net raussuacha, aber d' Schwiegerleut !
Net jeder isch a Ma', wo a Weib hòt.
Wenn's Weib net drhoim isch, isch dr Ma'Moister.
Wo Geld isch, isch dr Teufel, wo koi's isch ischt er zoimòl.
Was nützt de schönste Schüssel, wenn nix dren isch ?
Mr muaß leaba wia ka' - ond net wia mr ma' !
Wer d' Staig feaga will, muaß oba a'fanga.
Am Nest ka' mr seha was fer en Vogel dren haust.
Wo a Latt' lottet, wacklet moistens au' noh meh.
Wer reich isch ond domm, kauft a alts Haus ond baut's om.
Manches wird besser pfiffa wia g'sagt.
A vrschittets Wasser ka'sch nemme uffheba.
A bißle isch emmer noh besser wia gar nix.
Was mr net heba ka', muaß mr falla lassa.
Langsam doa kommt au'hoim - aber a Stond später.
Viel Händ machet bald en End.
s'könnet net älle Herra sei' - wer dät nò d'Säu hüata.
Probiera gòht über's Studiera.
G'fingerlet ond pfiffa isch zwoierloi.
Ha, des isch doch Wasser en Bach traga !
Des isch doch de Mäus pfiffa !
Des gòht wia g'schmiart.
Des gòht wia's Katzamacha.
Morga isch au' noh en Tag, wo mr nix doa ka' !
Wenn i schnell schaff, werd i schnell müad !
Wemmer no g'sond isch ond guate Schuah hòt, daß mr dr Arbet drvolaufa ka' !
Dear isch au' am liabsta dò, wo scho g'schafft isch ond noh net g'vespert.
Mr ka' net scheißa ond Kraut hacka uf oimòl.
An dr Kopfarbeit isch scho a mancher Ochs z'grond ganga .
G'nuag kriagt net g'uagt.
Nix han isch a ruhige Sach (aber zeitaweis arg langweilig).
Besser reich g'lebt wia arm g'storba.
D'Welt ischt vrdreht: ama volla Beutel trägsch leicht, ama leera schwer.
Ema Arma blòst dr Wend ens G'sicht, er ka' standa wia er will.
De Arme zahlet au' , wenn se Geld hent.
Oh's Geld ! - mit kloine Schrittla kommt's rei', naus macht's große Sätz'.
Wemmer no reich wäret - arm wäret mr schnell wieder !
Lang du amol ema nackta Ma' en d' Tasch !
Ama kalta Ofa ka'sch de net wärma.
Mit volle Hosa isch guat stenka !
Hätt mr's net , nò dät mr's net !
Dear gòht om mit em Geld wia d' Sau mit em Stroh !
Dear isch uff's Geld nei' wia dr Teufel uff a arme Seel.
Dear dreht da Pfennig zwoimòl om , bevor er'n wieder ei'steckt.
Der gibt jede Mark zwoimòl aus ond leabt vom Rausgeld.
Dear spart de Pfenneng ond läßt d'Mark vrrecka.
Nix isch omsonst , wemmer drfür zahlt wird.
Des isch g'schenkt noh z'teuer !
Schenka ka'-n'e dr's net , sonst ka'sch koi' Skonto meh abziaga !
Des kriagsch om e Nase 'wässele.
Der isch so bhäb - der druckt zwoimòl ama Fuurz.
Dr "Wenn" ond "Hätt" hent noh nia ebbas g'het.
Zo de Leut komma ond bei de Leut sei' isch Zwoierloi.
Lustige Leut machet meh Dommheita wia traurige , aber dofür schönere.
En mancha hält mr fer fett, dobei ischt er bloß g'schwolla.
Wer Wend macht, isch noh lang koi' Wettermacher.
Dear hòt bloß zwoi Händ - zom Nehma ond B'halta, aber koine zom Geba ond Schenka.
Vo' de reiche Leut' ka' mr's Spara lerna, vo' de arme 's Schenka.
Was i hergib, han-e nemme.
Voma Ochsa ka'sch net meh verlanga  wia a Stück Rendfloisch.
s' schlechtest Wagarad knarret am lautesta.
Uff dean Gaul wo ziagt , haut mr nei'.
Lompa hemmer grad gnuag - aber viel z'viel Fetza.
De kloine Lompa sperrt mr ei', vor de groaße lupft mr de Huat.
O'kraut brauchsch net giaßa.
D'Sau ond dr Dreck kennet enander.
Mr sott net höher scheissa wella, wia dr Arsch nauflangt.
Wenn mr net duat wia d'Leut, hòt mr's net wia d'Leut !
Wo's dr Brauch isch, legt mr d'Kuah ens Bett.
Net überall putzt mr's Hentertoil, bevor mr g'schissa hòt.
Mr spannt da Waga net vor d'Ochsa !
Was mr net em Kopf hòt, muaß mr en de Füaß han.
s'gòht älles - sogar e Wagarad, wemmer's schmiert.
Mit ema Löffel Honig fangt mr meh Mucka wia mit ema Faß voll Essig.
Liaber heimlich g'scheit wia o'heimlich domm.
Vo' de Leut muaß mr's Geld nemma , vo'de Bäum ka'mr's noh net schüttla.
Bloß de Domme moinet, de G'scheite wüßtet älles.
Des ischt e Kerle wia en Christboom - der läßt sich älles ufhänga.
's schwätzt koiner g'scheiter raus wia-n er ischt!
Deam lauft dr Rotz zwoispurig de Backa nuf.
Dr Deifel scheißt äwweil uf de größte Haufa.
's wird scho' so sei' solla - sonst wär's net so.
Wenn's Glück regnet, standet mr onter, ond wenn's Brei regnet, hent mir koin Löffel.
Jetzt hemmer noh e paar schlechte Jòhr - nò send dia guate Zeita vorbei !
's vorig Jòhr war emmer besser.
Wia mr ißt, so schafft mr.
s' G'woga ond 's G'messa isch bald gessa.
Viel Händ send emmer guat, außer en dr Schüssel.
Mit leerem Wampa isch net guat gampa.
Liaber hongrig ens Bett wia mit Schulda ufstao'.
Was isch jetzt - machet mr Spätzle oder fresse-mr Toig so ?
A großer Bauch kommt net vo' kloine Spätzle.
Was de Bauer net kennt, des frißt er net.
Vo' de z'enge Schuah hòt der sei' rote Nas net.
Dr "Prost" hòt scho manchen 's Häusle kost.
Dear hòt scho' emmer gern z' naß g'fuaderet.
Beim Schaffa friera ond beim Essa schwitza - des send mr de Rechte !
Was uf em Tisch stòht, isch scho' vrschmerzt.
Besser de Maga vrrenka wia em Wirt ebbas schenka !
Wer bei soma Wetter net krank wird, dear isch net g'sond !
Lang leaba wellet älle, bloß net alt werda.
A warms Bett, a Gläsle, ond nòh am Ofa danna - so möget's alte Manna.
Mr soll's Loitsoil net aus dr Hand geba, solang mr noh uf em Waga sitzt.
Mr' zieht sich net aus, vor's ens Bett gòht !
A alts Rendviech vrgißt leicht, daß es au' emòl a Kälble gwea isch.
An alter Gaul isch au' emòl a Fülla gwea.